Regulamin Gotowanie.onet.pl

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Serwis Gotowanie jest wyłączną własnością spółki Grupa Onet.pl S.A., z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10 (31-462 Kraków) zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763 kapitał zakładowy / wpłacony Spółki: 7 580 648,00 zł, NIP: 734-00-09-469, zwanej dalej Onet.
2. Funkcjonowanie Serwisu Gotowanie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu Gotowanie.
4. Przed skorzystaniem z Serwisu Gotowanie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu Gotowanie, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności przekazywania Materiałów do publikacji w Serwisie, niezależnie od kanału komunikacyjnego (np. mail/sms/mms).
II. DEFINICJE
Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami.
Portal Onet – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością spółki Grupa Onet.pl S.A. lub przez nią wykorzystywane i dostępne pod adresem www.onet.pl lub pod innym adresem będącym własnością spółki Grupa Onet.pl S.A. lub przez nią wykorzystywanym.
Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Gotowanie, w szczególności poprzez dodanie do Serwisu Materiałów.
Serwis Gotowanie, Serwis - wyodrębniona część Portalu Onet, zlokalizowana w domenie www.onet.pl pod adresem www.gotowanie.onet.pl.
Materiały – wszelkie teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki filmowe, dźwiękowe i inne) publikowane w Serwisie Gotowanie przez Użytkownika. Materiałami są w szczególności przepisy kulinarne publikowane w Serwisie przez Użytkownika.
III. ZASADY OGÓLNE
1. Uczestnictwo i korzystanie z Serwisu Gotowanie jest nieodpłatne, tj. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z Serwisu oraz nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie za uczestnictwo w Serwisie, w szczególności za przesłane i zamieszczone tam Materiały i ewentualne późniejsze wykorzystanie przez Onet stosownie do zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Serwis Gotowanie umożliwia:
- przeglądanie treści opublikowanych w Serwisie przez Użytkowników lub zamieszczonych tam przez Onet,
- przesyłanie Materiałów do publikacji w Serwisie - poprzez udostępniony w Serwisie system dodawania Materiałów.
3. Użytkownik, przesyłając do Serwisu jakiekolwiek Materiały upoważnia Onet do:
- zapisywania Materiałów w pamięci komputerowej;
- publikowania i rozpowszechniania Materiałów w sieci Internet (w tym przede wszystkim w Portalu Onet ) i poza nią, w tym w formie papierowej;
- umieszczania Materiałów w bazach danych;
- wytwarzania określoną techniką egzemplarzy danego Materiału, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie;
- zwielokrotnienia Materiałów (także w sieci internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
- prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji Materiałów, w tym zmian wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
- wykorzystania Materiałów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);
- prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania Materiałów w tym w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego Materiału, w tym przekazywania Materiałów, także odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym;
- prezentowania Materiałów, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms);
- publiczne udostępnianie danego Materiału;
- prawo wykorzystania Materiałów w celu promocji i reklamy;
4. Opisane w ust. 3 Regulaminu uprawnienia uważać należy w razie wątpliwości za licencję dotyczącą odpowiednich pól eksploatacji. Licencja ta jest nieodpłatna, niewyłączna, nieograniczona czasowo i terytorialnie oraz zostaje udzielona dla danego Materiału w momencie jego przesłania do Serwisu przez Użytkownika. Licencja obejmuje prawo do udzielenia sublicencji w pełnym zakresie licencji.
5. Użytkownik może oznaczyć przekazane do opublikowania Materiały imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem. W takim wypadku Onet będzie upoważniony, ale nie zobowiązany, do oznaczenia publikowanego w Serwisie Materiału wskazanym imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem. Użytkownik, podając imię bądź nazwisko oświadcza, iż jest ono zgodne z prawdą.
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwis zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
- nie używania w Materiałach nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
- działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
- nie przekazywania do Serwisu Gotowanie materiałów reklamowych lub zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,
- nie podejmowania działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Serwisu Gotowanie.
2. Ilość materiałów (w tym Materiałów) zamieszczanych w Serwisie oraz czas przechowywania Materiałów w Serwisie nie są ograniczone. Onet zastrzega sobie jednak w przyszłości prawo do wprowadzenia ograniczeń czasowych, ilościowych i jakościowych, o czym poinformuje Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
3. Przekazując Materiały do publikacji w Serwisie Gotowanie Użytkownik oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Materiałów, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub odpowiednia licencja umożliwiająca zamieszczenie Materiałów w Serwisie stosownie do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
4. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Onet z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie w Serwisie jakiegokolwiek Materiału przekazanego stosownie do niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
5. Onet niezwłocznie powiadomi Użytkownika o zaistnieniu faktu opisanego w ust. 4 powyżej.
6. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, przekazywanie do publikacji w Serwisie Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów. Powyższe ograniczenia odnoszą się do wszystkich typów Materiałów przekazywanych do publikacji w Serwisie.
V. PRAWA I OBOWIĄZKI ONET

1. Onet zastrzega sobie prawo do:
- okresowego wyłączania Serwisu Gotowanie po uprzednim powiadomieniu Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem,
- skasowania każdego Materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem,
- zaprzestania świadczenia usługi Serwisu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu Onet z odpowiednim wyprzedzeniem.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Onet informuje, iż podczas korzystania z Portalu Onet w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu Onet. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji. 

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage)  zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności Grupy Onet.pl dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie http://ofirmie.onet.pl/polityka-prywatnosci.

4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety.

VII. REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)
1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu Gotowanie przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres gotowanie@portal.onet.pl lub listownie na adres: Grupa Onet.pl S.A., ul. Pilotów 10; 31-462 Kraków.
3. Onet rozpatrzy reklamację w terminie 14-tu dni od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
5. Onet zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3 powyżej – o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Onet (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Onet ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane Serwisem Gotowanie prosimy kierować na adres: gotowanie@portal.onet.pl lub listownie na adres: Grupa Onet.pl S.A., ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: gotowanie@portal.onet.pl lub listownie na adres: Grupa Onet.pl S.A., ul. Pilotów 10; 31-462 Kraków.
2. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika komputera z dostępem do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę MS Internet Explorer lub inną porównywalną przeglądarkę.
3. Do korzystania z Serwisu w pełnej funkcjonalności może być konieczne ustalenie w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu Cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL bądź obsługi aplikacji JavaScript.
4. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu treści bezprawnych.
5. W sprawach związanych z Serwisem bądź Regulaminem właściwe jest prawo polskie.
IX. ZMIANY REGULAMINU
1. Onet, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn, związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa.
2. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie Portalu Onet pod adresem: gotowanie.onet.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.
3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.