Regulamin

Usługa dostępna za pośrednictwem strony www.bistro24.pl realizowana jest przez Restaurant Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000340368, o kapitale zakładowym 501 600 zł, NIP 7252012779, REGON 100768531, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie http://pizzaportal.pl/terms